سفری که بخواد خوش بگذره باید همسفر خوشی داشته باشد  چه سفر ، یکروزه باشه چه داخلی چه خارجی و چه سفر زندگی ! که این یکی بدون همسفران خوب سرانجام خوبی هم  نخواهد داشت نه تنها خاطره خوش!